Mẫu bảng quyết toán công trình
Lượt tải : 313 Bình luận : 0 Lượt xem : 3658
Mẫu nhật ký thi công công trình
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 1443
Mẫu bảng tiến độ thi công công trình
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 2075
Mẫu báo cáo quyết toán công trình
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 521
Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1115
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 504
Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 365
Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1314
Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 544
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1107
Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 686
Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 838
Mẫu chi phí đâu tư đề nghị quyết toán
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 758
Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 395
Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 922
Mẫu báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 681
Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1360
Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 791
Mấu phiếu giao nhận theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 572
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
Lượt tải : 135 Bình luận : 0 Lượt xem : 1729
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới ...
Lượt tải : 1078 Bình luận : 1 Lượt xem : 7988
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 701
Mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 508
Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 642
Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời ...
Lượt tải : 239 Bình luận : 0 Lượt xem : 2323
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 427
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 331
Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận vật tư, ...
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 695
Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 557
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của ...
Lượt tải : 165 Bình luận : 0 Lượt xem : 2283
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công ...
Lượt tải : 107 Bình luận : 0 Lượt xem : 1946
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 613
Mẫu biên bản hủy hóa đơn khi sai sót
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 599
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 489
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 481
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 764
Mẫu báo cáo giám sát thi công, quản lý chất ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 766
Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm ...
Lượt tải : 137 Bình luận : 0 Lượt xem : 1718
Mẫu biên bản nghiệm thu phần công việc - TIẾNG ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1209
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất
Lượt tải : 1017 Bình luận : 0 Lượt xem : 5337
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 999
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687
Mẫu biên bản bàn giao nghỉ việc
Lượt tải : 96 Bình luận : 1 Lượt xem : 603
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt
Lượt tải : 1056 Bình luận : 0 Lượt xem : 5838
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu giữa các bên
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 710
Mẫu biên bản tường trình diễn biến sự việc
Lượt tải : 803 Bình luận : 0 Lượt xem : 7121
Mẫu biên bản giao nhận văn phòng phẩm
Lượt tải : 239 Bình luận : 0 Lượt xem : 2087
Mẫu phiếu đề xuất phụ cấp mới nhất năm 2019
Lượt tải : 188 Bình luận : 0 Lượt xem : 1932
Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ ...
Lượt tải : 473 Bình luận : 0 Lượt xem : 5147
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng
Lượt tải : 91 Bình luận : 0 Lượt xem : 1290
Mẫu công văn gia hạn thanh toán
Lượt tải : 504 Bình luận : 0 Lượt xem : 5259
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa - TIẾNG ANH
Lượt tải : 292 Bình luận : 0 Lượt xem : 4771
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 974
Mẫu giấy ủy quyền kê khai thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 335
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 597
Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 711
Mẫu bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS)
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 877
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 686
Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký mã số thuế ...
Lượt tải : 906 Bình luận : 0 Lượt xem : 15468
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 1 Lượt xem : 739
Mẫu giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1206
Mẫu cam kết không hoàn thuế mới nhất
Lượt tải : 168 Bình luận : 0 Lượt xem : 1415
Mẫu công văn xin gia hạn thời gian kiểm tra ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1228
Mẫu tờ khai thuế GTGT (Dành cho người nộp thuế ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Mẫu tờ khai thuế GTGT - TIẾNG ANH
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 749
Mẫu giấy ủy quyền mở tài khoản thanh toán của ...
Lượt tải : 196 Bình luận : 0 Lượt xem : 1281
Mẫu tờ khai chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Mẫu giấy ủy quyền khai thuế GTGT cho dự án ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 379
Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 291
Mẫu giấy ủy quyền khai lệ phí trước bạ khi ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 483
Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp - ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Mẫu giấy ủy quyền báo cáo hoạt động ứng dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 31
Mẫu giấy ủy quyền hủy bỏ ứng dụng cung cấp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu giấy ủy quyền báo cáo hoạt động website dịch ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 41
Mẫu tờ khai lệ phí môn bài
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 34
Mẫu số 01-4B/GTGT : Bảng kê khai điều chỉnh thuế ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu số 01/TTĐB : Tờ khai thuế TTĐB
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu số 01-1/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa, ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu số 01-2/TTĐB : Bảng kê hóa đơn hàng hóa ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 31
Mẫu số 01/TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu số 02/TAIN : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Mẫu số 01/TAIN-DK : Tờ khai thuế tài nguyên tạm ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 29
Mẫu số 02/TAIN-DK : Tờ khai quyết toán thuế tài ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu số 01/MBAI : Tờ khai thuế môn bài
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu số 01/NĐAT : Tờ khai thuế nhà đất (áp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu số 02/NĐAT : Tờ khai thuế nhà, đất (áp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 27
Mẫu số 01/TSDĐ : Tờ khai tiền sử dụng đất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 45
Mẫu số 02/TSDĐ : Thông báo nộp tiền sử dụng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu số 01/TMĐN : Tờ khai tiền thuê đất, thuê ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu số 01/BVMT : Tờ khai phí bảo vệ môi ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 38
Mẫu số 02/BVMT : Tờ khai quyết toán phí bảo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 30
Mẫu số 01/PHXD : Tờ khai phí xăng dầu
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu số 01/PHLP : Tờ khai phí, lệ phí
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 33
Mẫu số 02/PHLP : Tờ khai quyết toán phí, lệ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 60
Mẫu số 01/LPTB : Tờ khai lệ phí trước bạ ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 64
Mẫu số 01-1/LPTB : Thông báo nộp lệ phí trước ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu số 01/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu số 02/THKH : Tờ khai thuế khoán dành cho ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu số 03/THKH : Thông báo nộp thuế áp dụng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu số 01/TĐ-GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN : Bảng phân bổ số thuế TNDN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu số 03/TĐ-TAIN : Tờ khai thuế tài nguyên dành ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu số 03-1/TĐ-TAIN : Bảng phân bổ số thuế tài ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 01/LT : Lệnh thu ngân sách nhà nước
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 29
Mẫu số 01/NOPT : Thông báo về việc hạch toán ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 02/NOPT : Văn bản đề nghị gia hạn ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu số 03/NOPT : Thông báo về việc chấp nhận ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu số 04/NOPT : Thông báo về việc bổ sung/không ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 01/MGTH : Văn bản đề nghị miễn (giảm) ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu số 02/MGTH : Biên bản xác định mức độ, ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu số 03/MGTH : Quyết định về việc miễn (giảm) ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 04/MGTH : Thông báo về việc người nộp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu số 01/XNTH : Công văn đề nghị xóa nợ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 02/XNTH : Công văn thông báo bổ sung ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu số 03/XNTH : Quyết định về việc xoá nợ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 04/XNTH : Thông báo trường hợp không thuộc ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu số 01/KTTT : Thông báo về việc giải trình, ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu số 02/KTTT : Biên bản làm việc về việc ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu số 03/KTTT : Quyết định về việc thanh tra ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 02/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 26
Mẫu số 04-2/TNCN : Giấy uỷ quyền quyết toán thuế ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu số 05/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 29
Mẫu số 08/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 25
Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 11-1/TB-TNCN : Thông báo nộp thuế TNCN
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu số 12/KK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu số 13/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 02/XNMT : Xác nhận miễn thuế TNCN
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 01/XNCG : Tờ khai xác nhận chuyên gia ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 18
Mẫu số 02/KK-XS : Tờ khai quyết toán thuế TNCN ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu số 01/KK-XS : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu số 18/KTTT : Quyết định về việc gia hạn ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 17/KTTT : Quyết định về việc xử lý ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 18
Mẫu số 16/KTTT : Quyết định về việc bãi bỏ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 15/KTTT : Biên bản khám nơi cất giấu ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu số 14/KTTT : Quyết định về việc khám nơi ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu số 13/KTTT : Biên bản trả lại tài liệu, ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu số 12/KTTT : Quyết định về việc xử lý ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 18
Mẫu số 11/KTTT : Biên bản tạm giữ tài liệu, ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu số 10/KTTT : Quyết định về việc tạm giữ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu số 09/KTTT : Biên bản làm việc về việc ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu số 07/KTTT : Thông báo về việc cung cấp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15
Mẫu số 06/KTTT : Kết luận thanh tra thuế
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu số 05/KTTT : Biên bản công bố quyết định ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu số 04/KTTT : Biên bản thanh tra (kiểm tra)
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 17
Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 21
Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu số 07/HTQT : Giấy chứng nhận cư trú
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu số 06/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận cư ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 05/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu số 04/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu số 03/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận số ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu số 04/UNTH : Báo cáo quyết toán sử dụng ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 11
Mẫu số 03/UNTH : Báo cáo tình hình thu nộp ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu số 02/UNTH : Biên bản thanh lý hợp đồng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu số 01/UNTH : Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu số 18/MGT-TNCN : Văn bản đề nghị giảm thuế ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu số 17/TNCN : Đơn đề nghị cấp chứng từ ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 7
Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác nhận thu nhập năm
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu số 21a/XN-TNCN : Bản kê khai về người phải ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu số 22/XN-TNCN : Bản kê khai về người tàn ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu số 23/CK-TNCN : Bản cam kết
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 4
Mẫu số 02-1/NTNN : Bảng kê các nhà thầu nước ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 603
Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 857
Mẫu thỏa thuận - AGREEMENT (03 bên)
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 476
Mẫu biên bản thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 570
Mẫu bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 313
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao ...
Lượt tải : 104 Bình luận : 0 Lượt xem : 1081
Mẫu bảng thống kê tờ khai nhập khẩu
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 323
Mẫu bảng thống kê tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 300
Mẫu báo cáo thực trạng kho ngoại quan
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL báo cáo tình hình hoạt động ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 348
Mẫu phiếu theo dõi nhập khẩu/ xuất khẩu từng lần
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 369
Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 628
Mẫu hợp đồng gia công - GARMENT PROCESSING CONTRACT ( ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 927
Mẫu giấy ủy quyền ký trong lĩnh vực xuất nhập ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 497
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 507
Mẫu tờ trình lãnh đạo Hải Quan xuất trả nguyên ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 405
Mẫu tờ trình hàng tạm nhập tái chế
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 353
Mẫu hợp đồng mua bán - SALES CONTRACT ( TIẾNG ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 1215
Mẫu hợp đồng mua tại chỗ - SPOT BUY CONTRACT ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 234
Mẫu đơn đặt hàng - PURCHASE ORDER ( TIẾNG ANH ...
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 1684
Mẫu thỏa thuận giao hàng mới nhất năm 2019
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 399
Mẫu công văn giải trình nhập hàng mẫu không khai ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 894
Mẫu thông báo thuế nhập tại chỗ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 233
Mẫu phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 435
Mẫu bảng kê khai hàng hóa - MANIFEST OF CARGO ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 556
Mẫu số 02 – Khai bổ sung về hàng hoá ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 472
Mẫu công văn xin kiểm tra hàng trước khi khai ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 539
Mẫu công văn điều chỉnh tên người nhận hàng
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 507
Mẫu công văn kiểm hàng ngoài giờ
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 489
Mẫu công văn xin rút hàng container tại cảng
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 975
Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu công văn thay đổi cửa khẩu xuất hàng
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 368
Mẫu đơn xin thành lập kho ngoại quan
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 434
Mẫu hợp đồng vận tải quá cảnh - TIẾNG ANH
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 268
Mẫu giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 453
Mẫu giấy kiểm tra chất lượng hàng hóa
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 474
Mẫu giấy đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp và chữ ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 685
Mẫu công văn xin xuất thiếu hàng xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 241
Mẫu công văn hủy tờ khai xuất khẩu
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 235
Mẫu công văn nợ bill mở TKHQ
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 258
Mẫu C.O form A (C.O ưu đãi thuế quan phổ ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 600
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O (Certificate of Origin)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 270
Mẫu phiếu ghi chép (Dùng để ghi chép tình trạng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 201
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C.O
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 232
Mẫu giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu tự động
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 188
Mẫu đơn xin xuất hàng phi mậu dịch
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 457
Mẫu công văn giải trình sai tên hàng so với ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 1288
Mẫu tờ khai đăng ký nghiêm ngặt về an toàn ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 248
Mẫu khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu đơn đề nghị cấp C.O trước , bổ sung ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 384
Mẫu phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 554
Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 444
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 580
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ/2012-PLXK)
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 368
Mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 649
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (HQ/2012-PLNK)
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 518
Mẫu tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 593
Mẫu phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 274
Mẫu tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 320
Mẫu tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu dịch (HQ/2011-PMD)
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 350
Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa XK/NK phi mậu ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 396
Mẫu tờ khai hàng gia công chuyển tiếp (HQ/2011-GCCT) ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 266
Mẫu thông báo dừng thông quan đột xuất (mẫu 11)
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 339
Mẫu xác nhận lượng nguyên liệu, vật tư chưa sử ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 393
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 335
Mẫu bảng tổng hợp hóa đơn nguyên liệu, vật tư ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 409
Mẫu bảng tổng hợp tờ khai xuất khẩu sản phẩm ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 349
Mẫu tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 318
Mẫu báo cáo tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 430
Mẫu bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập xuất ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 591
Mẫu bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu tư nước ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 356
Mẫu báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 691
Mẫu báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 453
Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 562
Mẫu hợp đồng thuê gia công lại - SONG NGỮ
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 539
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 827
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 184
Mẫu thông báo hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 353
Mẫu bảng quyết toán nguyên vật liệu hàng gia công
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Mẫu bảng báo cáo quyết toán sử dụng máy móc, ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 665
Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo SONG NGỮ
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 762
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc - SONG NGỮ
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 297
Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản - SONG NGỮ
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 617
Mẫu vận đơn hàng không (Airway bill - AWB) - ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 617
Mẫu vận đơn đường biển (Bill of lading - B/L) ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 715
Mẫu vận đơn mới nhất - BILL OF LADING
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 913
Mẫu bảng tồng hợp phí xăng dầu
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 578
Mẫu tờ khai phí xăng dầu theo Thông tư ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 326
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 520
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 712
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 720
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 864
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 877
Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 554
Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 603
Mẫu giấy ủy quyền 2019 mới nhất dành cho các ...
Lượt tải : 243 Bình luận : 0 Lượt xem : 2221
Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 519
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 724
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1322
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 364
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 371
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 416
Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 190
Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 228
Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 376
Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 231
Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 213
Mẫu thông báo về việc hủy con dấu của doanh ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 343
Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 410
Mẫu thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 242
Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 534
Mẫu thông báo về việc phản hồi kết quả rà ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 232
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1033
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 589
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 424
Mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 443
Mẫu danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 538
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 512
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 364
Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 440
Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 484
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 300
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Mẫu giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2TV ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 177
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh -TIẾNG ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 657
Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 447
Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông Công ty ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Mẫu tờ trình thông báo việc mất con dấu trong ...
Lượt tải : 272 Bình luận : 0 Lượt xem : 2165
Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 166
Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định trích ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 1148
Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 744
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc ...
Lượt tải : 342 Bình luận : 0 Lượt xem : 1658
Mẫu hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp mới nhất
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 38
Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 40
Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu quyết định của hội đồng quản trị về việc ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu giấy ủy quyền thông báo lập địa điểm kinh ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 41
Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty Cổ phần
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 39
Biên bản họp hội đồng quản trị về việc bầu/ ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 391
Mẫu đề xuất dự án đầu tư ban hành theo ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 650
Mẫu đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 846
Mẫu giải trình về công nghệ thục hiện dự án ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 606
Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 563
Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 386
Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 577
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 786
Mẫu đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 760
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động đầu tư dự ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 587
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi sang giấy chứng ...
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 445
Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 328
Mẫu thỏa thuận liên danh SONG NGỮ
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 714
Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 1065
Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 316
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 218
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 199
Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 215
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 275
Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 212
Mẫu đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài ban ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 214
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 300
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 199
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 171
Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện của trung ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 329
Mẫu thông báo lập chi nhánh /văn phòng đại diện ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu thay đổi danh sách trọng tài viên của trung ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 203
Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 231
Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 359
Mẫu theo dõi hợp đồng lao động ban hành kèm ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 254
Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Mẫu ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 193
Mẫu sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 490
Bản mô tả công việc của kế toán tiền mặt, ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 723
Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của ...
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 1841
Bản mô tả công việc của kế toán thuế trong ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 459
Bản mô tả công việc của kế toán TSCD và ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 644
Bản mô tả công việc của kế toán kho trong ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 534
Bản mô tả công việc của kế toán công nợ ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 485
Bản mô tả công việc của kế toán tổng hợp ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1283
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 387
Bảng mô tả công việc sẽ làm của một giám ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 632
Mẫu đăng tin tuyển dụng kế toán trưởng hay nhất ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 210
Mẫu đăng tin tuyển dụng kế toán tổng hợp hay ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 619
Mẫu đăng tin tuyển kế toán thuế - mẫu chi ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 201
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 450
Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 602
Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng - TIẾNG ANH
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 402
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 506
Mẫu danh sách CNV nghỉ việc
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 440
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá chất lượng công việc
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 1981
Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 321
Mẫu bảng chấm công tăng ca
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 510
Mẫu bảng đánh giá thực hiện công việc hàng tháng
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1036
Mẫu bảng đánh giá nhân viên - công nhân trong ...
Lượt tải : 195 Bình luận : 0 Lượt xem : 2325
Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu đơn khiếu nại ( tố cáo)
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 175
Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 134
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 246
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 826
Mẫu tờ trình xin mua sắm tài sản
Lượt tải : 151 Bình luận : 0 Lượt xem : 2142
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 206
Mẫu tờ trình đề nghị nhà cung cấp
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 259
Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 230
Mẫu hợp đồng mượn xe mới nhất
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 250
Mẫu quyết định về việc ban hành định mức tiêu ...
Lượt tải : 229 Bình luận : 0 Lượt xem : 1648
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 254
Mẫu quyết định khen thưởng mới được sử dụng nhiều ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 344
Mẫu thông báo mua bảo hiểm tai nạn cho công ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Mẫu thông báo đăng ký mã số thuế các nhân ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Mẫu thông báo điều chỉnh nhân sự cho các dự ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 219
Mẫu thông báo chi tiết công việc
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 149
Mẫu thông báo chậm lương của công nhân viên
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1075
Mẫu biên bản bàn giao và xác định khối lượng ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 185
Mẫu công văn đề xuất mua CCDC
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 213
Mẫu báo cáo doanh thu, chi phí theo quý
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1149
Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 44
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn trong doanh ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 37
Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 31
Quyết định áp dụng hóa đơn tự in trong công ...
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 32
Mẫu giấy đề nghị chấm dứt ứng dụng cung cấp ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Mẫu thông báo thay đổi thông tin ứng dụng bán ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 38
Mẫu giấy ủy quyền thông báo ngừng hoạt động ứng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 37
Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin ứng dụng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 37
Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 55
Mẫu thông báo ngừng hoạt động website thương mại điện ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 36
Mẫu phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa đối với ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 46
Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 47
Mấu biên bản họp về việc chuyển đổi công ty ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 44
Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 42
Mẫu bản cam kết thanh toán các khoản nợ và ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 35
Mẫu thông báo thay đổi tên công ty cổ phần
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 36

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×