Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 311 Bình luận : 1 Lượt xem : 4822
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 258 Bình luận : 3 Lượt xem : 3166
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1793 Bình luận : 2 Lượt xem : 14997
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 134 Bình luận : 0 Lượt xem : 2810
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 2925
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 136 Bình luận : 0 Lượt xem : 2872
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 128 Bình luận : 0 Lượt xem : 1951
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 2633
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 233 Bình luận : 0 Lượt xem : 2422
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 1869
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 393 Bình luận : 0 Lượt xem : 7103
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 2128
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 390 Bình luận : 0 Lượt xem : 4731
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 372 Bình luận : 0 Lượt xem : 4446
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 249 Bình luận : 0 Lượt xem : 4657
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 95 Bình luận : 0 Lượt xem : 2044
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 1913
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1446 Bình luận : 0 Lượt xem : 20347
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1520
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1082
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 2007
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1897
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1819
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1720
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 2039
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 2532
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 43 Bình luận : 0 Lượt xem : 1977
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 2006
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 349 Bình luận : 0 Lượt xem : 3523
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 350 Bình luận : 0 Lượt xem : 3146
Đăng ký tư vấn x