Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 175 Bình luận : 1 Lượt xem : 3160
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 3 Lượt xem : 2083
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1182 Bình luận : 2 Lượt xem : 10414
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 1937
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1907
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 2005
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 1258
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1818
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 143 Bình luận : 0 Lượt xem : 1573
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1365
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 293 Bình luận : 0 Lượt xem : 5673
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 1680
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 167 Bình luận : 0 Lượt xem : 2796
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 158 Bình luận : 0 Lượt xem : 2564
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 129 Bình luận : 0 Lượt xem : 3118
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 46 Bình luận : 0 Lượt xem : 1164
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1276
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 937 Bình luận : 0 Lượt xem : 15342
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1053
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 652
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1469
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1328
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1379
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 35 Bình luận : 0 Lượt xem : 1261
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 1020
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1605
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1299
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 1110
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 1829
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 147 Bình luận : 0 Lượt xem : 1682