Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 158 Bình luận : 1 Lượt xem : 2785
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 139 Bình luận : 3 Lượt xem : 1842
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1064 Bình luận : 2 Lượt xem : 9237
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 1788
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 1777
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1824
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 1152
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 75 Bình luận : 0 Lượt xem : 1658
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 132 Bình luận : 0 Lượt xem : 1405
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 1247
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 274 Bình luận : 0 Lượt xem : 5226
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 1572
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 2371
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 131 Bình luận : 0 Lượt xem : 2189
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 121 Bình luận : 0 Lượt xem : 2776
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 40 Bình luận : 0 Lượt xem : 1041
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1112
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 844 Bình luận : 0 Lượt xem : 13686
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 981
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 608
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1328
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1225
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1281
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1185
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 855
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1420
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1156
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 926
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 0 Lượt xem : 1514
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 118 Bình luận : 0 Lượt xem : 1328