Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 332 Bình luận : 1 Lượt xem : 5158
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 273 Bình luận : 3 Lượt xem : 3505
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1897 Bình luận : 2 Lượt xem : 15884
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 142 Bình luận : 0 Lượt xem : 2977
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 3125
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 3029
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 139 Bình luận : 0 Lượt xem : 2219
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 170 Bình luận : 0 Lượt xem : 2808
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 253 Bình luận : 0 Lượt xem : 2682
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 2020
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 420 Bình luận : 0 Lượt xem : 7524
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 2251
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 443 Bình luận : 0 Lượt xem : 5255
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 456 Bình luận : 0 Lượt xem : 4992
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 285 Bình luận : 0 Lượt xem : 5155
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 108 Bình luận : 0 Lượt xem : 2279
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 112 Bình luận : 0 Lượt xem : 2096
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1576 Bình luận : 0 Lượt xem : 21617
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1661
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 1220
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 2142
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 56 Bình luận : 0 Lượt xem : 2081
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1932
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 70 Bình luận : 0 Lượt xem : 1835
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2300
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 80 Bình luận : 0 Lượt xem : 2725
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 2176
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 79 Bình luận : 0 Lượt xem : 2233
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 393 Bình luận : 0 Lượt xem : 3959
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 397 Bình luận : 0 Lượt xem : 3448
Đăng ký tư vấn x