Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 255 Bình luận : 1 Lượt xem : 4033
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 217 Bình luận : 3 Lượt xem : 2664
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1429 Bình luận : 2 Lượt xem : 12512
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2443
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2360
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 110 Bình luận : 0 Lượt xem : 2475
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 102 Bình luận : 0 Lượt xem : 1660
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 113 Bình luận : 0 Lượt xem : 2313
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 184 Bình luận : 0 Lượt xem : 2041
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1654
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 349 Bình luận : 0 Lượt xem : 6447
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 87 Bình luận : 0 Lượt xem : 1935
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 284 Bình luận : 0 Lượt xem : 3858
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 268 Bình luận : 0 Lượt xem : 3571
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 193 Bình luận : 0 Lượt xem : 3931
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 74 Bình luận : 0 Lượt xem : 1595
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1639
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1183 Bình luận : 0 Lượt xem : 18017
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 50 Bình luận : 0 Lượt xem : 1329
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 52 Bình luận : 0 Lượt xem : 896
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1794
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1628
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1636
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1505
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1524
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 2167
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1687
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1698
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 255 Bình luận : 0 Lượt xem : 2812
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 248 Bình luận : 0 Lượt xem : 2559