Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 130 Bình luận : 1 Lượt xem : 1976
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 106 Bình luận : 3 Lượt xem : 1405
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 759 Bình luận : 2 Lượt xem : 6025
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 1311
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 1293
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1390
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 853
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1194
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 111 Bình luận : 0 Lượt xem : 1055
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 887
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 214 Bình luận : 0 Lượt xem : 3956
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1104
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 94 Bình luận : 0 Lượt xem : 1510
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 61 Bình luận : 0 Lượt xem : 1201
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 1875
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 650
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 708
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 622 Bình luận : 0 Lượt xem : 9801
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 728
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 469
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 953
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 899
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 937
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 886
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 476
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 867
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 689
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 404
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 598
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 518

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×