Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 225 Bình luận : 1 Lượt xem : 3771
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 197 Bình luận : 3 Lượt xem : 2482
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 1330 Bình luận : 2 Lượt xem : 11742
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 0 Lượt xem : 2230
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 93 Bình luận : 0 Lượt xem : 2166
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 105 Bình luận : 0 Lượt xem : 2284
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 1549
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2178
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 163 Bình luận : 0 Lượt xem : 1891
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1555
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 327 Bình luận : 0 Lượt xem : 6226
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 1850
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 237 Bình luận : 0 Lượt xem : 3448
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 213 Bình luận : 0 Lượt xem : 3243
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 159 Bình luận : 0 Lượt xem : 3634
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1439
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 58 Bình luận : 0 Lượt xem : 1525
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 1096 Bình luận : 0 Lượt xem : 17111
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1230
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 813
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1702
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1533
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1560
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1413
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 1353
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 53 Bình luận : 0 Lượt xem : 1982
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 1554
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1499
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 221 Bình luận : 0 Lượt xem : 2509
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 210 Bình luận : 0 Lượt xem : 2265