Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 98 Bình luận : 2 Lượt xem : 1671
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 74 Bình luận : 4 Lượt xem : 1228
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 572 Bình luận : 1 Lượt xem : 4735
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 44 Bình luận : 0 Lượt xem : 1058
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1039
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 49 Bình luận : 0 Lượt xem : 1184
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 757
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 854
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 753
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 622
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 340
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 389
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 1184
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 429
Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 367
Mẫu giấy Ủy nhiệm chi ngân hàng ACB- Ngân hàng ...
Lượt tải : 213 Bình luận : 0 Lượt xem : 3745
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank - Ngân ...
Lượt tải : 206 Bình luận : 0 Lượt xem : 3545
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank - Ngân ...
Lượt tải : 243 Bình luận : 0 Lượt xem : 2823
Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng SONG NGỮ - CASH ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 2557
Mẫu phiếu duyệt chi - Application for payment
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 971
Mẫu đề nghị chi phí tiếp khách (Settlement of Entertainment ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1431
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 677
Mẫu phiếu thu (1/2A4) SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 275 Bình luận : 0 Lượt xem : 2942
Mẫu phiếu chi (1/2A4) SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 133 Bình luận : 0 Lượt xem : 1455
Mẫu biên nhận thu tiền
Lượt tải : 255 Bình luận : 0 Lượt xem : 2339
Mẫu biên bản giao tiền
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 815
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 1007
Mẫu phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1135
Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư số ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 1499
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 1208
Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1031
Mẫu chứng từ điều chỉnh ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 684
Mẫu phiếu thu - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 378
Mẫu phiếu chi -TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1536
Mẫu phiếu chi - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 343
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 89
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 80
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp ( Song ngữ)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu phiếu kế toán tổng hợp ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 77
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT133 ( ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 92
Mẫu phiếu chi theo TT 200 ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 58
Mẫu phiếu chi theo TT 200 ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu phiếu chi theo TT 200 ( Song ngữ- Ngoại ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 62
Mẫu phiếu chi theo TT 133 ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 76
Mẫu phiếu thu theo TT 133 ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 49
Mẫu phiếu thu theo TT 133 ( TIẾNG ANH- Ngoại ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu phiếu thu theo TT 133 ( Ngoại tệ)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 50
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 47 Bình luận : 0 Lượt xem : 704
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 951
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 78 Bình luận : 0 Lượt xem : 907
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 734
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 175 Bình luận : 0 Lượt xem : 3279
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 868
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1118
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 88 Bình luận : 0 Lượt xem : 1802
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 580
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 858
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu phiếu nhập xuất thẳng
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 8
Mẫu phiếu nhập xuất thẳng ( Ngoại tệ )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu đơn hàng nhập khẩu
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 3
Mẫu đơn hàng nhập khẩu ( Ngoại tệ )
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu đơn hàng nhập khẩu ( TIẾNG ANH )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 2
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1222
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 39 Bình luận : 0 Lượt xem : 864
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1480
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 568
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 587
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 531 Bình luận : 0 Lượt xem : 8047
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ...
Lượt tải : 82 Bình luận : 0 Lượt xem : 1408
Mẫu hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 377 Bình luận : 0 Lượt xem : 4460
Mẫu yêu cầu báo giá (Price Quote Request) - TIẾNG ...
Lượt tải : 63 Bình luận : 0 Lượt xem : 2926
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ( ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 680
Mẫu hợp đồng dịch vụ - SERVICE CONTRACT ( SONG ...
Lượt tải : 794 Bình luận : 0 Lượt xem : 10962
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - TIẾNG ANH
Lượt tải : 256 Bình luận : 1 Lượt xem : 6351
Mẫu hóa đơn bán hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 2452
Mẫu hoàn trả hàng bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 1092
Mẫu yêu cầu bồi hoàn sản phầm bằng TIẾNG ANH
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 361
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng TIẾNG ANH Contract for ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 624
Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 144
Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 144
Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 141
Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy trong công ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 976
Mẫu hóa đơn giảm giá
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 74
Mẫu hóa đơn giảm giá ( TIẾNG ANH)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 65
Mẫu hóa đơn giảm giá ( Song ngữ)
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu phiếu nhập chi phí mua hàng
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 62
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ ( Ngoại tệ )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ ( TIẾNG ANH )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 10
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 9
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 647
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 418
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 734
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 709
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 724
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 730
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 653
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 17 Bình luận : 0 Lượt xem : 658
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 693
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 18 Bình luận : 0 Lượt xem : 622
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 695
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 753
Mẫu báo cáo chi tiết giảm TSCĐ theo nhóm bộ ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu sổ tài sản cố định ( Ngoại tệ ) ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu sổ tài sản cố định ( Ngoại tệ ) ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 22
Mẫu thẻ tài sản cố định ( Ngoại tệ ) ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 28
Mẫu thẻ tài sản cố định ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 20
Mẫu thẻ tài sản cố định ( TIẾNG ANH - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 23
Mẫu thẻ tài sản cố định ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 24
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 379
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 603
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 491
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 298
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 255
Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 230

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×