Mẫu phiếu chi (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 141 Bình luận : 1 Lượt xem : 2310
Mẫu phiếu thu (1/2A4) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 119 Bình luận : 3 Lượt xem : 1556
Mẫu giấy báo có theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 884 Bình luận : 2 Lượt xem : 7244
Mẫu phiếu thu (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 81 Bình luận : 0 Lượt xem : 1522
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 55 Bình luận : 0 Lượt xem : 1489
Mẫu phiếu chi (2 liên) theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1578
Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 983
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 60 Bình luận : 0 Lượt xem : 1396
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 1193
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 45 Bình luận : 0 Lượt xem : 1022
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 239 Bình luận : 0 Lượt xem : 4540
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 57 Bình luận : 0 Lượt xem : 1322
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ...
Lượt tải : 116 Bình luận : 0 Lượt xem : 1812
Mẫu hóa đơn dịch vụ
Lượt tải : 86 Bình luận : 0 Lượt xem : 1597
Mẫu hóa đơn dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 100 Bình luận : 0 Lượt xem : 2266
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 775
Mẫu hóa đơn mua dịch vụ (SONG NGỮ)
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 837
Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng hóa, thiết bị, vật ...
Lượt tải : 698 Bình luận : 0 Lượt xem : 11229
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 31 Bình luận : 0 Lượt xem : 855
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 514
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 1135
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1061
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 1122
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1039
Mẫu bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 649
Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1096
Mẫu bảng thanh toán phụ cấp
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 920
Mẫu biên lai thu tiền (Ngoài các khoản thu sử ...
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 626
Mẫu phiếu thu theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 76 Bình luận : 0 Lượt xem : 964
Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 823

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×