Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 213
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 165
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 119
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 227
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 285
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 160
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 208
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 337
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 13
Mẫu báo cáo chuyển tiền đến
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 225
Mẫu yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 255
Mẫu lệnh chuyển nợ có ( Thanh toán điện tử ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 251
Mẫu bảng kê chi tiền theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 145
Mẫu biên lai thu tiền theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 154
Mẫu bảng kiểm kê quỹ (vàng, tiền tệ ) theo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 176
Mẫu kiểm kê quỹ ( vàng, tiền tệ) theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 161
Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 228
Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 204
Mẫu bảng kê chi tiền cho người tham dự hôi ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 260
Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí ban hành ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 263
Mẫu bảng kê thanh toán biên lai trong Công ty ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 190
Mẫu biên bản kiểm tra quỹ
Lượt tải : 0 Bình luận : 0 Lượt xem : 16
Mẫu bảng kê mua hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 124
Mẫu bảng kê mua hàng theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 110
Mẫu bảng kê hóa đơn bán hàng
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 136
Mẫu báo cáo tổng hợp bán hàng
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 118
Mẫu báo cáo tổng hợp hàng nhập mua
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 105
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 115
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 162
Mẫu bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 187
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 207
Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 217
Mẫu báo cáo mất hóa đơn giá trị gia tăng
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 196
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 133
Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 117
Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu Sổ cái (theo hình thức nhật ký chung) theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 101
Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu sổ nhật ký chung theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 129
Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 100
Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 123
Mẫu Sổ cái (theo hình thức nhật ký chung) theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 100
Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 221
Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 151
Mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 107
Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 162
Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 172
Mẫu sổ chi tiết tiền vay theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 108
Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 116
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 102
Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu sổ chi tiết tiền vay theo TT133/2016/TT-BTC ngày 16/08/2016 ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 83
Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 100
Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu bảng kê số 1 theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 86
Mẫu bảng kê số 2 (Mẫu số S04b2-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Mẫu bảng kê số 3 (Mẫu số S04b3-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 85
Mẫu Bảng kê số 4 (Mẫu số S04b4-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 90
Mẫu bảng kê số 5 (Mẫu số S04b5-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Mẫu bảng kê số 6 (Mẫu số S04b6-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 67
Mẫu bảng kê số 8 (Mẫu số S04b8-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 153
Mẫu Bảng kê số 9 (Mẫu số S04b9-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 167
Mẫu bảng kê số 10 (Mẫu số S04b10-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu bảng kê số 11 (Mẫu số S04b11-DN) theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 111
Thẻ tính giá thành sản phẩm - COST OF PRODUCT ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 93
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Lượt tải : 8 Bình luận : 0 Lượt xem : 298
Mẫu giấy đi đường ban hành theo Thông tư số ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 310
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN_Thông ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 122
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 113
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 177
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 112
Mẫu bảng cân đối kế toán - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 384
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 319
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ - SONG NGỮ ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 345
Mẫu báo cáo tình hình tài chính - SONG NGỮ ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 238
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 174
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 6 Bình luận : 0 Lượt xem : 126
Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng bằng Tiếng Anh
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 341
Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 138
Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ dự phòng ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 68
Mẫu bảng cân đối kế toán - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 103
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- TIẾNG ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 56
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ - TIẾNG ANH ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 66
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 60
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 67
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 71
Mẫu báo cáo tình hình tài chính - TIẾNG ANH ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 78
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - ...
Lượt tải : 7 Bình luận : 0 Lượt xem : 135
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 61
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 72
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 82
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 67
Mẫu thẻ tài sản cố định (FIXED ASSET CARD)-SONG NGỮ ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 114
Mẫu sổ tài sản cố định theo theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 95
Mẫu sổ tài sản cố định (FIXED ASSET BOOK)- TIẾNG ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 211
Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao
Lượt tải : 4 Bình luận : 0 Lượt xem : 159
Mẫu báo cáo về việc thanh lý tài sản của ...
Lượt tải : 5 Bình luận : 0 Lượt xem : 143
Mẫu hợp đồng thuê tài sản mới nhất
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 106
Mẫu phụ lục chuyển lỗ (Ban hành kèm theo Thông ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 164
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 84
Mẫu thẻ tài sản cố định - TIẾNG ANH theo ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 79
Mẫu thẻ tài sản cố định - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 132
Mẫu sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng ...
Lượt tải : 3 Bình luận : 0 Lượt xem : 69