Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 149 Bình luận : 0 Lượt xem : 3711
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 266 Bình luận : 0 Lượt xem : 3300
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 97 Bình luận : 0 Lượt xem : 2964
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 2109
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 41 Bình luận : 0 Lượt xem : 1418
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 67 Bình luận : 0 Lượt xem : 2044
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 284 Bình luận : 0 Lượt xem : 10519
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 1123
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1575
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 906 Bình luận : 0 Lượt xem : 9206
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 148 Bình luận : 0 Lượt xem : 3335
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 32 Bình luận : 0 Lượt xem : 786
Đăng ký tư vấn x