Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 99 Bình luận : 0 Lượt xem : 2652
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 140 Bình luận : 0 Lượt xem : 2134
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 2371
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1714
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1033
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 48 Bình luận : 0 Lượt xem : 1667
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 207 Bình luận : 0 Lượt xem : 8387
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 942
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1298
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 635 Bình luận : 0 Lượt xem : 6943
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 68 Bình luận : 0 Lượt xem : 1843
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 480