Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 66 Bình luận : 0 Lượt xem : 2096
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 1530
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 51 Bình luận : 0 Lượt xem : 1799
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)- S08-DNN theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1444
Mẫu thẻ kho (Sổ kho)-SONG NGỮ S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 804
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC theo ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 1368
Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng ...
Lượt tải : 154 Bình luận : 0 Lượt xem : 6434
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 767
Mẫu phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1116
Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định về việc ...
Lượt tải : 536 Bình luận : 0 Lượt xem : 5801
Mẫu biên bản kiếm kê hàng hóa
Lượt tải : 37 Bình luận : 0 Lượt xem : 1139
Mẫu biên bản kiểm nghiệm (Vật tư, công cụ, sản ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 350