Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 1284
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 83 Bình luận : 0 Lượt xem : 1845
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 145 Bình luận : 0 Lượt xem : 1591
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 54 Bình luận : 0 Lượt xem : 1380
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 295 Bình luận : 0 Lượt xem : 5722
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 73 Bình luận : 0 Lượt xem : 1689
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 64 Bình luận : 0 Lượt xem : 2124
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 164 Bình luận : 0 Lượt xem : 3617
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 1033
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 1678
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 11 Bình luận : 0 Lượt xem : 392
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 9 Bình luận : 0 Lượt xem : 220