Mẫu phiếu nhập kho theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 1549
Mẫu phiếu nhập kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 96 Bình luận : 0 Lượt xem : 2178
Mẫu phiếu xuất kho theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ ...
Lượt tải : 163 Bình luận : 0 Lượt xem : 1891
Mẫu phiếu nhập kho (RECEIVING TRANSACTION) - SONG NGỮ theo ...
Lượt tải : 62 Bình luận : 0 Lượt xem : 1555
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 327 Bình luận : 0 Lượt xem : 6226
Mẫu phiếu xuất kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 84 Bình luận : 0 Lượt xem : 1850
Mẫu phiếu nhập kho - SONG NGỮ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 71 Bình luận : 0 Lượt xem : 2261
Mẫu phiếu đề nghị nhập kho
Lượt tải : 185 Bình luận : 0 Lượt xem : 4108
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 1121
Mẫu phiếu nhập kho - TIẾNG ANH theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 1901
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ )
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 625
Mẫu phiếu nhập mua nhập khẩu ( Song ngữ - ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 344