Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 976
Mẫu biên bản kiếm kê tài sản cố định theo ...
Lượt tải : 28 Bình luận : 0 Lượt xem : 602
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1322
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1219
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo TT133/2016/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 1273
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 33 Bình luận : 0 Lượt xem : 1177
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 915
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 26 Bình luận : 0 Lượt xem : 1180
Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 1012
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 27 Bình luận : 0 Lượt xem : 1003
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1162
Mẫu quyết định thanh lý TSCĐ
Lượt tải : 65 Bình luận : 0 Lượt xem : 1655