Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 497 Bình luận : 0 Lượt xem : 3285
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 1492
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 1295 Bình luận : 0 Lượt xem : 7826
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 404 Bình luận : 0 Lượt xem : 4180
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 218 Bình luận : 0 Lượt xem : 2232
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 420 Bình luận : 0 Lượt xem : 16820
Biểu mẫu theo dõi bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 106 Bình luận : 0 Lượt xem : 2197
BM danh sách nhân viên
Lượt tải : 25 Bình luận : 0 Lượt xem : 377
Biểu mẫu bảng lương
Lượt tải : 77 Bình luận : 0 Lượt xem : 1681
Biểu mẫu chấm công
Lượt tải : 38 Bình luận : 0 Lượt xem : 1387
Biểu mẫu theo dõi nghỉ phép
Lượt tải : 42 Bình luận : 0 Lượt xem : 745