Bảng chấm công bằng File Excel được thiết lập sẵn ...
Lượt tải : 1133 Bình luận : 0 Lượt xem : 6227
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp ...
Lượt tải : 205 Bình luận : 0 Lượt xem : 2108
File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo ...
Lượt tải : 2230 Bình luận : 0 Lượt xem : 11759
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư TT200, ...
Lượt tải : 790 Bình luận : 0 Lượt xem : 6505
Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 ...
Lượt tải : 492 Bình luận : 0 Lượt xem : 3726
Các mẫu biên bản, công văn gửi thuế, gửi BHXH
Lượt tải : 467 Bình luận : 0 Lượt xem : 19459
Biểu mẫu theo dõi bảo hiểm xã hội
Lượt tải : 414 Bình luận : 0 Lượt xem : 4751
BM danh sách nhân viên
Lượt tải : 72 Bình luận : 0 Lượt xem : 1298
Biểu mẫu bảng lương
Lượt tải : 123 Bình luận : 0 Lượt xem : 2987
Biểu mẫu chấm công
Lượt tải : 90 Bình luận : 0 Lượt xem : 2766
Biểu mẫu theo dõi nghỉ phép
Lượt tải : 520 Bình luận : 0 Lượt xem : 4565
Đăng ký tư vấn x