Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp theo thông tư 200 công thức từng chỉ tiêu.

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 2108   |   Lượt tải: 205    

Nội dung của File Excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhặt theo phương pháp trực tiếp của TT200 bao gồm chi tiết các cột công thức và cách nhặt của từng chỉ tiêu.


Đăng ký tư vấn x