Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( TIẾNG ANH - Ngoại tệ ) theo TT 133

Loại file: .xls   |   Lượt xem: 43   |   Lượt tải: 2    

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 26/08/2016  – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và được áp dụng vào ngày 01/01/2017

I. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD.

 –  Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

 –  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP.

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Mã số 01

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 511 trong kỳ báo cáo.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

 –  Chỉ tiêu này không bao gồm các loại thuế gián thu:

   +  Thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp)

   +  Thuế tiêu thụ đặc biệt

   +  Thuế xuất khẩu

   +  Thuế bảo vệ môi trường

   +  Các loại thuế gián thu khác

2. Các khoản giảm trừ doanh thu – Mã số 02

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm. Bao gồm:

   +  Các khoản chiết khấu thương mại

   +  Giảm giá hàng bán.

   +  Hàng bán bị trả lại trong kỳ báo cáo.

 – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có các TK 111, 112, 131, trong kỳ báo cáo.

 – Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế gián thu, phí mà doanh nghiệp không được hưởng phải nộp NSNN (được kế toán ghi giảm doanh thu trên sổ kế toán TK 511) do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ Nhà nước, không thuộc doanh thu nên không được coi là khoản giảm trừ doanh thu.

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ – Mã số 10

 Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4. Giá vốn hàng bán – Mã số 11

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, BĐS đầu tư, giá vốn của thành phẩm đã bán, khối lượng dịch vụ đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 632 trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của TK 911.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ – Mã số 20

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, BĐSĐT và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài chính – Mã số 21

 –  Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

7. Chi phí tài chính – Mã số 22

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, chi phí liên quan đến việc cho thuê bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,… phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911trong kỳ báo cáo.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

8. Chi phí lãi vay – Mã số 23

 –  Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu chi tiết về chi phí lãi vay trên TK 635 trong kỳ báo cáo.

9. Chi phí quản lý kinh doanh – Mã số 24

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của TK 642, đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo.

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh – Mã số 30

 –  Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

 –  Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 30 = Mã số 20 + Mã số 21 – Mã số 22 – Mã số 24

11. Thu nhập khác – Mã số 31

 –  Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của TK 711 (sau khi trừ phần thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ) đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo.

 –  Đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ

12. Chi phí khác – Mã số 32

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 811 “Chi phí khác” (sau khi trừ phần chi phí khác từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ) đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo.

 –  Đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý.

 –  Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản chi phí khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.

13. Lợi nhuận khác – Mã số 40

 –  Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

 –  Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế – Mã số 50

 –  Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

 –  Trường hợp doanh thu thuần nhỏ hơn giá vốn hàng bán thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15. Chi phí thuế TNDN – Mã số 51

 –  Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm báo cáo.

 –  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN – Mã số 60

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế TNDN từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51.


Xem chi tiết biểu mẫu
(Vui lòng chia sẻ tài liệu để hiện nút tải xuống)
Tải xuống

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SÀN KẾ TOÁN

Thực tập kế toán

Hình thức: Thực tập tại các công ty đã kiểm duyệt qua Sàn kế toán.

Loại việc: Thực tập hoặc làm Partime các công việc về kế toán.

Cam kết: Hỗ trợ tối đa thông tin và quyền lợi cho sinh viên thực tập.

Xem danh sách công ty

VIỆC LÀM KẾ TOÁN

Thông tin: Nhà tuyển dụng đã được xác thực qua hệ thống Sàn kế toán.

Loại việc: Tìm kiếm việc làm kế toán chi tiết đến từng Quận/Huyện.

Mô hình: Ứng viên sẽ trải qua thi trắc nghiệm trước khi nộp hồ sơ.

Xem tất cả tin đang tuyển

TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN

Trong hệ thống có sẵn ngân hàng đề thi phân chia theo loại hình doanh nghiệp.

 Đề thi liên tục được update từ những kế toán nhiều năm kinh nghiệm.

 Nhà tuyển dụng dùng để Test chuyên môn kế toán trước khi nộp hồ sơ.

Danh sách đề trắc nghiệm

ĐÀO TẠO ONE TO ONE

Hình thức: Gia sư kế toán trực tuyến, chỉ 1 kèm 1.

Giáo viên: Là những kế toán nhiều năm kinh nghiệm làm Part time.

Cam kết: Ký quỹ qua sàn kế toán, được lựa chọn và thay đổi giáo viên.

Xem danh sách giáo viên

CÁC MẪU TƯƠNG TỰ

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN_Thông ...
Lượt tải : 10 Bình luận : 0 Lượt xem : 379
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 389
Mẫu bảng cân đối kế toán theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 452
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ...
Lượt tải : 23 Bình luận : 0 Lượt xem : 720

CÁC MẪU MỚI NHẤT

Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng Agribank
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 5
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng MB
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 12
Mẫu giấy ủy nhiệm chi ngân hàng BIDV
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 6
Mẫu giấy rút tiền mặt của ngân hàng BIDV
Lượt tải : 2 Bình luận : 0 Lượt xem : 19
Mẫu đơn hàng nhập khẩu ( TIẾNG ANH )
Lượt tải : 1 Bình luận : 0 Lượt xem : 15

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×