Bảng phân công nghiệp vụ

Loại file: .DOC   |   Lượt xem: 371   |   Lượt tải: 7    

I.VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN:

 • Ghi nhận, phân loại, tổng hợp, phân tích thông tin trên cơ sở chứng từ kế toán phát sinh, lập báo cáo tài chính.
 • Lập các báo biểu, báo cáo hàng tháng, năm tài chính theo quy định của Nhà nước.
 • Lập các báo cáo hàng tháng, năm tài chính theo quy định kiểm soát quản lý nội bộ của Cty.
 •  Phân tích thông tin trên các báo cáo cung cấp Nhà quản lý nhằm mục đích phục vụ quyết định kinh doanh và quyết định các hoạt động trong tương lai của Công ty. 

II.TỔ CHỨC PHÒNG KẾ TOÁN

 1. KẾ TOÁN TRƯỞNG :

Nhiệm vụ:

-    Tổ chức, quản lý phòng kế toán.

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT.
 • Phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
 • Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

Công việc đầu tháng:

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính tháng.
 • Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại)
 • Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng.

Công việc hàng ngày:

 • Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.
 • Tập hợïp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và  giải quyết các khoản chi.
 • Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.
 • Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.

Công việc hàng tuần:

 • Căn cứ các tài liệu liên quan như nêu trên lập báo cáo tuần và dự họp giao ban sáng thứ bảy hàng tuần.
 • Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế toán thuế kiểm tra lại chứng từ khai thuế VAT cho tháng đang hoạt động để chuẩn bị lập hồ sơ khai thuế tháng.
 • Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế Toán Tổng Hợp kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng.
 • Căn cứ các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày để cập nhật trên sổ tay theo dõi giải quyết và phân tích các nội dung lưu ý trình Ban Giám Đốc có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Công việc khác:

 • Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước...).

Tài liệu và sổ sách:      

-    Lưu trữ các tài liệu liên quan pháp lý của Công ty.

-    Quản lý sổ nhật ký hoạt động của phòng kế toán.

-   Quản lý sổ theo dõi hợp đồng đã ký đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện.

 • Kiểm tra và phân công hồ sơ khai thuế VAT,  tài liệu về thuế (bảng khai hàng tháng, quyết toán thuế, số dư thuế của phòng máy...)
 • Quản lý sổ tay theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu - chi, công nợ phải thu, phải trả, bảng kê danh mục và tính trích khấu hao tài sản cố định, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập họp chi phí công trình, kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); bảng kê chi tiết ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn; bảng kê chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn theo đối tượng; bảng kê chi tiết chi phí phải trả,
 • Quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình thực hiện hoạt động của Công ty

   


Danh sách khóa học

KHÓA HỌC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL 2020 CỦA MỘC LAN KETOANONLINE

Miễn phí 1,911

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU GỖ DÁN, VÁN ÉP - HOÀN THUẾ GTGT

399,000đ 262

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG

299,000đ 259

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KHÍ - KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

399,000đ 151

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TM KINH DOANH THÉP, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

499,000đ 135

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG LOẠI HÌNH DN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

399,000đ 141

KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI

399,000đ 860

Khóa học ứng dụng Word và Microsoft Excel trong công việc kế toán

199,000đ 312

Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất thương mại gạch, bê tông

399,000đ 187

Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET

Miễn phí 1,990

Xem thêm