Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 231 Bình luận : 0 Lượt xem : 3692
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 858
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 36 Bình luận : 0 Lượt xem : 1452
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 21 Bình luận : 0 Lượt xem : 758
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 677
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 34 Bình luận : 0 Lượt xem : 619
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 29 Bình luận : 0 Lượt xem : 571
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 749
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 1216
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 24 Bình luận : 0 Lượt xem : 714