Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel
Lượt tải : 122 Bình luận : 0 Lượt xem : 2445
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 30 Bình luận : 0 Lượt xem : 640
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 22 Bình luận : 0 Lượt xem : 1081
Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT133/2016/TT-BTC ...
Lượt tải : 19 Bình luận : 0 Lượt xem : 550
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 16 Bình luận : 0 Lượt xem : 513
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 20 Bình luận : 0 Lượt xem : 484
Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương theo ...
Lượt tải : 13 Bình luận : 0 Lượt xem : 421
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT200/2014/TT-BTC ngày ...
Lượt tải : 14 Bình luận : 0 Lượt xem : 512
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn ...
Lượt tải : 15 Bình luận : 0 Lượt xem : 1011
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT200/2014/TT-BTC ...
Lượt tải : 12 Bình luận : 0 Lượt xem : 544