Kế toán dịch vụ: Hoàng Thị Thanh Huyền

Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Đà Nẵng chuyên ngành kế toán năm 2009 và hoàn thành chương trình thạc sỹ chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Đà Nẵng năm 2016. Tôi làm việc tại Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex từ năm 2009 cho đến tháng 4 năm 2019. Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán cộng với sự ham học hỏi, tinh thần cầu thị của bản thân, tôi đã trang bị cho mình những kỹ năng cần có về kế toán tổng hợp, kế toán thuế và kế toán quản trị. Tôi học được cách thích ứng với các vị trí công việc khác nhau và tôi rút ra kim chỉ nam cho bản thân là để năng lực của mình được thừa nhận thì tôi phải nỗ lực không ngừng để nâng cao năng suất làm việc. Tôi đã rèn luyện cho bản thân khả năng đọc luật và phân tích luật làm cơ sở cho việc nhận diện rủi ro, sai sót trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.

2009 - 2019

Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

Nhiệm vụ tổng quan:

Giám sát toàn bộ công tác kế toán tài chính, kế toán thuế và kế toán quản trị tại đơn vị, đảm bảo hệ thống kế toán thực hiện đúng các quy định, chính sách của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể:

I. Về công việc kế toán tài chính:

* Nhiệm vụ hàng ngày:

Tham gia việc tổ chức hệ thống kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp một cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán trong công tác thu thập hóa đơn, chứng từ, xử lý số liệu và hạch toán vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ kế toán để tránh rủi ro về thuế cho Công ty.

Thường xuyên theo dõi tình hình hạch toán kế toán của các phần hành kế toán để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo số liệu chính xác.

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ trong Công ty.

Tổ chức theo dõi chặc chẽ tình hình thực hiện các khoản mục chi phí phải sử dụng theo kế hoạch hoặc hạn mức đã được duyệt, tránh tình trạng chi vượt hạn mức. 

Theo dõi, đốc thúc và quản lý công nợ, giúp Ban Giám đốc nắm được tình hình kinh doanh của Công ty, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất trích lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho Công ty.

Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng công trình và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

* Nhiệm vụ hàng tháng:

Kiểm tra bảng lương và các khoản trích theo lương hàng tháng, đảm bảo số liệu chính xác trước khi chi trả.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

* Nhiệm vụ hàng quý:

Đôn đốc các cá nhân, phòng ban gửi hóa đơn, chứng từ đúng hạn nhằm đảm bảo số liệu kết quả kinh doanh hàng quý được ghi chép đầy đủ.

Rà soát toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý, đảm bảo mỗi nghiệp vụ đều được ghi nhận đúng quy định.

Lập bảng phân bổ các khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.

Lập bảng trích chi phí khấu hao tài sản cố định.

Tham gia chuẩn bị số liệu kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ định kỳ 6 tháng một lần.

Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính.

Theo dõi việc ghi nhận doanh thu và chi phí để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Lập báo cáo tài chính theo quý, bán niên và năm và các báo cáo giải trình chi tiết kèm theo.

Công bố thông tin về báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

In sổ chi tiết các tài khoản hàng quý phục vụ lưu trữ.

II. Về công việc kế toán thuế:

* Nhiệm vụ hàng ngày:

Nắm vững chính sách thuế tại từng thời kỳ, cập nhật kịp thời, nhanh chóng, chính xác những thay đổi về chính sách thuế, đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Tận dụng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước tại từng thời kỳ một cách kịp thời để giảm số thuế phải nộp cho Công ty.

Hướng dẫn các kế toán phần hành về các quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện.

Đôn đốc các kế toán phần hành thu thập các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp để đảm bảo đủ điều kiện ghi nhận chi phí hợp lý và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Kiểm tra các hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo đúng thuế suất, đúng đối tượng.

Giải quyết mọi vấn đề phát sinh về hóa đơn và kê khai thuế như lập hóa đơn sai thời điểm, hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai, kê khai bổ sung, điều chỉnh…

Theo dõi tình hình nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo nộp thuế đầy đủ và kịp thời.

Thường xuyên cập nhật danh sách các Công ty có rủi ro cao về thuế và các hóa đơn bất hợp pháp để có biện pháp phòng ngừa rủi ro về thuế.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra để giải trình và cung cấp hồ sơ, số liệu khi có yêu cầu.

Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế khi có phát sinh.

Kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Lập các báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hay đột xuất.

Lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế kịp thời theo quy định của Luật quản lý thuế.

* Nhiệm vụ hàng tháng:

Rà soát số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, lập bảng kê và tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Lập kế hoạch về nghĩa vụ thuế nộp ngân sách Nhà nước hàng tháng và nộp vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng hạn.

* Nhiệm vụ hàng quý:

Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý và nộp vào ngân sách Nhà nước.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ tại đơn vị.

* Nhiệm vụ hàng năm:

Nộp thuế môn bài vào đầu năm tài chính, kê khai điều chỉnh nếu có sự thay đổi cơ sở tính thuế môn bài.

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Lập báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

Nộp đầy đủ, đúng hạn các hồ sơ kê khai quyết toán thuế hàng năm cho cơ quan thuế quản lý.

Tham gia soạn thảo tài liệu tập huấn về chính sách thuế cho hệ thống kế toán toàn Công ty hàng năm.

Lập kế hoạch về số thuế nộp ngân sách Nhà nước cho năm sau.

Đối chiếu số liệu kê khai, nộp ngân sách Nhà nước hàng năm với cơ quan thuế quản lý, kịp thời phát hiện những chênh lệch để xử lý.

III. Về công việc kế toán quản trị:

Nhiệm vụ tổng quan:

Tham gia vào việc phân tích, lập kế hoạch, dự toán để tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện việc điều hành, kiểm soát hoạt động của Công ty và ra quyết định.

Nhiệm vụ cụ thể:

Tham gia xây dựng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp với công tác quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng của Công ty, chẳng hạn như:

+ Tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí theo mã công trình để phân tích hiệu quả của từng công trình.

+ Tổ chức theo dõi công nợ theo đối tượng và theo tuổi nợ nhằm nhận diện kịp thời các công nợ gần đến hạn hoặc quá hạn để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp.

+ Tổ chức theo dõi chi phí theo mã phí, mã công trình, mã bộ phận sử dụng để kiểm soát chi phí một cách chặc chẽ.

Tham mưu cho kế toán trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác hạch toán kế toán và tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong toàn Công ty, đảm bảo sự thống nhất giữa Công ty và các Chi nhánh.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi phí của từng hoạt động kinh doanh, công trình, bộ phận, dự án.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về tình hình thực hiện, định mức, đơn giá ... phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định.

Xác lập các nguyên tắc, phương pháp phù hợp để đảm bảo tính so sánh giữa các thời kỳ hoạt động, giữa dự toán và thực hiện.

Tham gia lập dự toán hàng năm cho Công ty, bao gồm các nội dung sau:

+ Cung cấp số liệu thực hiện các năm trước cho các phòng ban để làm căn cứ dự toán cho năm sau. Phối hợp làm việc và đôn đốc các phòng ban gửi dự toán đúng hạn.

+ Tổng hợp dữ liệu thu thập được từ các phòng ban, bao gồm dự toán lương nhân viên, chi phí kinh doanh, chi phí phân bổ, khấu hao, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, nhu cầu vốn …

+ Điều chỉnh dự toán theo chiến lược kinh doanh.

+ So sánh tỉ lệ thực hiện so với dự toán, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.

Hàng quý và khi kết thúc năm tài chính, thực hiện báo cáo phân tích tình hình tài chính của Công ty và báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những khâu yếu kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí và giá thành sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Hàng năm tham gia vào tổ giám sát nội bộ của Công ty để kiểm tra các Chi nhánh về các mặt quản lý kinh tế, tài chính, kế toán.

Nâng cao chất lượng công việc và tiến độ báo cáo bằng cách áp dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công việc và các công cụ excel nâng cao.

Tham gia cùng kế toán trưởng trong việc lập kế hoạch và tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên trong các lĩnh vực kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ.

Cung cấp số liệu kế toán quản trị cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

2005 - 2009

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Ngành học : Kế toán

Trình độ : : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

2014 - 2016

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Ngành học : Kế toán

Trình độ : : Thạc sĩ

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x