Dánh sách báo cáo thuế

Đăng ký email nhận thông báo về hạn nộp thuế

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2025

1. Đối tượng: Doanh nghiệp có sử dụng lao động - thuộc đối tượng tham gia BH bắt buộc 2. Mẫu báo cáo: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2025 3. Cách nộp: Hàng tháng căn cứ danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp bắt buộc (hợp đồng lao động -> mức lương đóng bảo hiểm, biến động lao động,...) khai báo qua phần mềm BHXH -> Liên hệ Cán bộ quản lý BHXH cung cấp Mẫu C12-TS (ban hành theo QĐ số 505/QĐ-XHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam): chi tiết Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng -> Tổng hợp số tiền Bảo hiểm phải đóng => DN lập Ủy nhiệm chi đóng tiền cho đơn vị BHXH quản lý theo thông tin tài khoản, nội dung theo cấu trúc: "+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+đóng BHXH+" * Căn cứ trích nộp Kinh phí công đoàn: Căn cứ theo Qũy lương đóng bảo hiểm (Mẫu C12-TS) -> DN trích kinh phí Công đoàn 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm => Nộp tiền kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động theo đúng thông tin thụ hưởng 4. Kiểm tra kết quả: Doanh nghiệp lưu giữ ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin đi tiền, xác nhận của ngân hàng -> chuyển tiền thành công -> Giấy báo nợ Mẫu C12-TS tháng sau sẽ thể hiện nếu số tiền chuyển có chênh lệch với số BH phải đóng

Hạn nộp báo cáo : 31/10/2025 - Còn lại 474 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế GTGT 10/2025 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

Đối tượng Công ty ngoài nhà nước: 1. Doanh nghiệp Kê khai theo tháng Mẫu báo cáo: Tờ khai thuế GTGT T10/2025  Cách nộp phổ biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế GTGT" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Giá trị gia tăng" -> Chọn tờ khai thuế GTGT ... (TT80/2021) -> Điền thông tin "Tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính" (nếu có); CQT cấp cục, CQT nơi nộp; Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" Kiểm tra tình trạng nộp: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 20/11/2025 - Còn lại 494 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế TNCN T10/2025 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

1. Đối tượng công ty: Doanh nghiệp Kê khai theo tháng 2. Mẫu báo cáo phải nộp: Tờ khai thuế TNCN T10/2025 3. Cách nộp báo cáo: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế TNCN ... (TT80)” -> "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế TNCN" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế TNCN trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập cá nhân"  * Tờ khai khấu trừ tháng, quý 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chọn tờ khai thuế TNCN ... (TT80/2021) -> Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML * Tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận"  4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế TNCN mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 20/11/2025 - Còn lại 494 ngày

Xem thêm

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2025

1. Đối tượng: Doanh nghiệp có sử dụng lao động - thuộc đối tượng tham gia BH bắt buộc 2. Mẫu báo cáo: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2025 3. Cách nộp: Hàng tháng căn cứ danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp bắt buộc (hợp đồng lao động -> mức lương đóng bảo hiểm, biến động lao động,...) khai báo qua phần mềm BHXH -> Liên hệ Cán bộ quản lý BHXH cung cấp Mẫu C12-TS (ban hành theo QĐ số 505/QĐ-XHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam): chi tiết Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng -> Tổng hợp số tiền Bảo hiểm phải đóng => DN lập Ủy nhiệm chi đóng tiền cho đơn vị BHXH quản lý theo thông tin tài khoản, nội dung theo cấu trúc: "+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+đóng BHXH+" * Căn cứ trích nộp Kinh phí công đoàn: Căn cứ theo Qũy lương đóng bảo hiểm (Mẫu C12-TS) -> DN trích kinh phí Công đoàn 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm => Nộp tiền kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động theo đúng thông tin thụ hưởng 4. Kiểm tra kết quả: Doanh nghiệp lưu giữ ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin đi tiền, xác nhận của ngân hàng -> chuyển tiền thành công -> Giấy báo nợ Mẫu C12-TS tháng sau sẽ thể hiện nếu số tiền chuyển có chênh lệch với số BH phải đóng

Hạn nộp báo cáo : 30/11/2025 - Còn lại 504 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế GTGT T11/2025 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

Đối tượng Công ty ngoài nhà nước: 1. Doanh nghiệp Kê khai theo tháng Mẫu báo cáo: Tờ khai thuế GTGT T11/2025  Cách nộp phổ biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế GTGT" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Giá trị gia tăng" -> Chọn tờ khai thuế GTGT ... (TT80/2021) -> Điền thông tin "Tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính" (nếu có); CQT cấp cục, CQT nơi nộp; Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" Kiểm tra tình trạng nộp: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 22/12/2025 - Còn lại 526 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế TNCN T11/2025 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

1. Đối tượng công ty: Doanh nghiệp Kê khai theo tháng 2. Mẫu báo cáo phải nộp: Tờ khai thuế TNCN T11/2025 3. Cách nộp báo cáo: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế TNCN ... (TT80)” -> "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế TNCN" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế TNCN trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập cá nhân"  * Tờ khai khấu trừ tháng, quý 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chọn tờ khai thuế TNCN ... (TT80/2021) -> Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML * Tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận"  4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế TNCN mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 22/12/2025 - Còn lại 526 ngày

Xem thêm

Quyết toán thuế TNDN năm 2024 - Doanh nghiệp kết thúc năm tài chính 30/09/2025

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kết thúc năm tài chính 30/09/2025 2. Mẫu báo cáo - tiền phải nộp: Quyết toán thuế TNDN năm 2024 (Phụ lục Giao dịch liên kết  kèm hồ sơ Quyết toán thuế TNDN)  3. Cách nộp phổ  biến: - Hàng quý DN căn cứ KQSXKD xác định số tiền thuế tạm nộp, không cần nộp Tờ khai * Nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm:  Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN ... (TT80)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai QTT Thuế TNDN" + Phụ lục Giao dịch liên kết -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập doanh nghiệp"  -> Tờ khai quyết toán 03/TNDN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung - chọn phụ lục kê khai-> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục GDLK -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp - theo Quyết toán: + Tạm nộp: DN xác định số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp -> Tạm nộp: kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Tạm nộp thuế TNDN/LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mà pin và nộp thuế + Quyết toán: Căn cứ theo Quyết toán thuế TNDN -> nộp phần thuế còn lại -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp - loaih nghĩa vụ (truy vấn) -> Tích tiền thuế TNDN theo tờ khai quyết toán -> Tiếp tục -> kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Các loại thuế khác: ... -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mã pin và nộp thuế 4. Kiểm tra tình trạng nộp: Tra cứu tình trạng nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN : Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Tờ khai QT thuế TNDN (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận Sau khi nộp tiền thuế thành công: – Nộp trực tiếp: ủy nhiệm, biên lai nộp tiền – Nộp qua mạng, tại các phần mềm tài chính hoặc trang thuedientu (biên lai giao dịch thành công; tra cứu chứng từ nộp tiền Trang thuế điện tử: Đăng nhập -> Nộp thuế -> Tra cứu giấy nộp tiền -> ngày lập từ ngày đến ngày -> Tra cứu -> Hiển thị list danh sách những khoản tiền thuế đã nộp (In và tải về)

Hạn nộp báo cáo : 30/12/2025 - Còn lại 534 ngày

Xem thêm

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2025

1. Đối tượng: Doanh nghiệp có sử dụng lao động - thuộc đối tượng tham gia BH bắt buộc 2. Mẫu báo cáo: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2025 3. Cách nộp: Hàng tháng căn cứ danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp bắt buộc (hợp đồng lao động -> mức lương đóng bảo hiểm, biến động lao động,...) khai báo qua phần mềm BHXH -> Liên hệ Cán bộ quản lý BHXH cung cấp Mẫu C12-TS (ban hành theo QĐ số 505/QĐ-XHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam): chi tiết Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng -> Tổng hợp số tiền Bảo hiểm phải đóng => DN lập Ủy nhiệm chi đóng tiền cho đơn vị BHXH quản lý theo thông tin tài khoản, nội dung theo cấu trúc: "+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+đóng BHXH+" * Căn cứ trích nộp Kinh phí công đoàn: Căn cứ theo Qũy lương đóng bảo hiểm (Mẫu C12-TS) -> DN trích kinh phí Công đoàn 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm => Nộp tiền kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động theo đúng thông tin thụ hưởng 4. Kiểm tra kết quả: Doanh nghiệp lưu giữ ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin đi tiền, xác nhận của ngân hàng -> chuyển tiền thành công -> Giấy báo nợ Mẫu C12-TS tháng sau sẽ thể hiện nếu số tiền chuyển có chênh lệch với số BH phải đóng

Hạn nộp báo cáo : 31/12/2025 - Còn lại 535 ngày

Xem thêm

Lệ phí môn bài - Công ty mới thành lập năm 2025

Đối tượng Công ty ngoài nhà nước: 1. Công ty mới thành lập (bao gồm cả những công ty mới chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp) năm 2025 2. Địa điểm, văn phòng đại diện, chi nhánh mới được thành lập trong thời gian công ty mẹ được miễn lệ phí môn bài năm 2025 3. Doanh nghiệp có thay đổi về vốn điều lệ trong năm 2025 Mẫu báo cáo - tiền phải nộp: Tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB Cách nộp phổ biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL) Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai “01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> "Năm kê khai"; Khai cho ĐĐKD mới thành lập - Ngày thành lập ĐĐKD (nếu có) -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai lệ phí môn bài" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Phí – Lệ phí” -> “Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)” -> Chọn kỳ kê khai, loại tờ khai -> “Đồng ý” -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" Kiểm tra tình trạng nộp: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> "Tờ khai 01/PLMB" + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 30/01/2026 - Còn lại 565 ngày

Xem thêm

Dánh sách báo cáo thuế đã hết hạn

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x