Dánh sách báo cáo thuế

Đăng ký email nhận thông báo về hạn nộp thuế

Tờ khai thuế GTGT T8/2024 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

Đối tượng Công ty ngoài nhà nước: 1. Doanh nghiệp Kê khai theo tháng Mẫu báo cáo: Tờ khai thuế GTGT T8/2024  Cách nộp phổ biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế GTGT" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Giá trị gia tăng" -> Chọn tờ khai thuế GTGT ... (TT80/2021) -> Điền thông tin "Tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính" (nếu có); CQT cấp cục, CQT nơi nộp; Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" Kiểm tra tình trạng nộp: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 20/09/2024 - Còn lại 68 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế TNCN T8/2024 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

1. Đối tượng công ty: Doanh nghiệp Kê khai theo tháng 2. Mẫu báo cáo phải nộp: Tờ khai thuế TNCN T8/2024 3. Cách nộp báo cáo: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế TNCN ... (TT80)” -> "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế TNCN" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế TNCN trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập cá nhân"  * Tờ khai khấu trừ tháng, quý 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chọn tờ khai thuế TNCN ... (TT80/2021) -> Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML * Tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận"  4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế TNCN mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 20/09/2024 - Còn lại 68 ngày

Xem thêm

Quyết toán thuế TNDN năm 2023 - Doanh nghiệp kết thúc năm tài chính 30/06/2024

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kết thúc năm tài chính 30/06/2024 2. Mẫu báo cáo - tiền phải nộp: Quyết toán thuế TNDN năm 2023 (Phụ lục Giao dịch liên kết  kèm hồ sơ Quyết toán thuế TNDN)  3. Cách nộp phổ  biến: - Hàng quý DN căn cứ KQSXKD xác định số tiền thuế tạm nộp, không cần nộp Tờ khai * Nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm:  Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN ... (TT80)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai QTT Thuế TNDN" + Phụ lục Giao dịch liên kết -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập doanh nghiệp"  -> Tờ khai quyết toán 03/TNDN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung - chọn phụ lục kê khai-> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục GDLK -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp - theo Quyết toán: + Tạm nộp: DN xác định số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp -> Tạm nộp: kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Tạm nộp thuế TNDN/LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mà pin và nộp thuế + Quyết toán: Căn cứ theo Quyết toán thuế TNDN -> nộp phần thuế còn lại -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp - loaih nghĩa vụ (truy vấn) -> Tích tiền thuế TNDN theo tờ khai quyết toán -> Tiếp tục -> kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Các loại thuế khác: ... -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mã pin và nộp thuế 4. Kiểm tra tình trạng nộp: Tra cứu tình trạng nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN : Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Tờ khai QT thuế TNDN (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận Sau khi nộp tiền thuế thành công: – Nộp trực tiếp: ủy nhiệm, biên lai nộp tiền – Nộp qua mạng, tại các phần mềm tài chính hoặc trang thuedientu (biên lai giao dịch thành công; tra cứu chứng từ nộp tiền Trang thuế điện tử: Đăng nhập -> Nộp thuế -> Tra cứu giấy nộp tiền -> ngày lập từ ngày đến ngày -> Tra cứu -> Hiển thị list danh sách những khoản tiền thuế đã nộp (In và tải về)

Hạn nộp báo cáo : 30/09/2024 - Còn lại 78 ngày

Xem thêm

Báo cáo tài chính - Doanh nghiệp khác DNTN, Cty hợp danh (kết thúc năm tài chính 30/06/2024)

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp khác DNTN, Cty hợp danh (kết thúc năm tài chính 30/06/2024) 2. Mẫu báo cáo: Bộ báo cáo tài chính đầy đủ: Thông tư 133, 200 Thuyết minh Báo cáo tài chính 3. Cách nộp phổ  biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai: Bộ BCTC thông tư ... -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Từ ngày ... đến ngày -> "Tiếp tục" kê khai Bộ BCTC: Bảng cân đối kế toán, Kết quả HĐSXKD, lưu chuyển TT -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Báo cáo tài chính" -> Bộ BCTC năm: TT200, TT133-> Chọn kỳ tính thuế: năm, từ ngày...đến ngày... - HĐ liên tục hay không? - Phụ lục đính kèm -> Đồng ý -> kê khai Bộ BCTC: Bảng cân đối kế toán, Kết quả HĐSXKD, lưu chuyển TT -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Gửi Thuyết minh BCTC Sau khi Nộp Bộ Báo cáo tài chính thành công, tra cứu (theo hướng dẫn) -> Ở mục kết quả tra cứu: Gửi phụ lục: đính kèm Thuyết minh Báo cáo tài chính => Tệp phụ lục (chọn tệp tờ khai lưu) -> Ký điện tử và Nộp tờ khai 4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Bộ Báo cáo tài chính (TT...) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 30/09/2024 - Còn lại 78 ngày

Xem thêm

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 09/2024

1. Đối tượng: Doanh nghiệp có sử dụng lao động - thuộc đối tượng tham gia BH bắt buộc 2. Mẫu báo cáo: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 09/2024 3. Cách nộp: Hàng tháng căn cứ danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp bắt buộc (hợp đồng lao động -> mức lương đóng bảo hiểm, biến động lao động,...) khai báo qua phần mềm BHXH -> Liên hệ Cán bộ quản lý BHXH cung cấp Mẫu C12-TS (ban hành theo QĐ số 505/QĐ-XHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam): chi tiết Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng -> Tổng hợp số tiền Bảo hiểm phải đóng => DN lập Ủy nhiệm chi đóng tiền cho đơn vị BHXH quản lý theo thông tin tài khoản, nội dung theo cấu trúc: "+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+đóng BHXH+" * Căn cứ trích nộp Kinh phí công đoàn: Căn cứ theo Qũy lương đóng bảo hiểm (Mẫu C12-TS) -> DN trích kinh phí Công đoàn 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm => Nộp tiền kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động theo đúng thông tin thụ hưởng 4. Kiểm tra kết quả: Doanh nghiệp lưu giữ ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin đi tiền, xác nhận của ngân hàng -> chuyển tiền thành công -> Giấy báo nợ Mẫu C12-TS tháng sau sẽ thể hiện nếu số tiền chuyển có chênh lệch với số BH phải đóng

Hạn nộp báo cáo : 30/09/2024 - Còn lại 78 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế GTGT T9/2024 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

Đối tượng Công ty ngoài nhà nước: 1. Doanh nghiệp Kê khai theo tháng Mẫu báo cáo: Tờ khai thuế GTGT T9/2024  Cách nộp phổ biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế GTGT" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Giá trị gia tăng" -> Chọn tờ khai thuế GTGT ... (TT80/2021) -> Điền thông tin "Tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính" (nếu có); CQT cấp cục, CQT nơi nộp; Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" Kiểm tra tình trạng nộp: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế GTGT mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 21/10/2024 - Còn lại 99 ngày

Xem thêm

Tờ khai thuế TNCN T9/2024 - Doanh nghiệp Kê khai theo tháng

1. Đối tượng công ty: Doanh nghiệp Kê khai theo tháng 2. Mẫu báo cáo phải nộp: Tờ khai thuế TNCN T9/2024 3. Cách nộp báo cáo: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Thuế TNCN ... (TT80)” -> "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai Thuế TNCN" -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế TNCN trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập cá nhân"  * Tờ khai khấu trừ tháng, quý 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chọn tờ khai thuế TNCN ... (TT80/2021) -> Chọn loại tờ khai: tháng - quý, Tờ khai lần đầu - bổ sung, chọn phụ lục kê khai -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai -> Ghi và kết xuất XML * Tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung -> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận"  4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Thuế TNCN mẫu số ... (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 21/10/2024 - Còn lại 99 ngày

Xem thêm

Tạm nộp tiền thuế TNDN Qúy 2/2024 - Doanh nghiệp phát sinh thuế phải nộp Quý

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp phát sinh thuế phải nộp Qúy 2. Mẫu báo cáo - tiền phải nộp: Tạm nộp tiền thuế TNDN Qúy 2/2024 3. Cách nộp phổ  biến: - Hàng quý DN căn cứ KQSXKD xác định số tiền thuế tạm nộp, không cần nộp Tờ khai * Nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm:  Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN ... (TT80)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai QTT Thuế TNDN" + Phụ lục Giao dịch liên kết -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập doanh nghiệp"  -> Tờ khai quyết toán 03/TNDN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung - chọn phụ lục kê khai-> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục GDLK -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp - theo Quyết toán: + Tạm nộp: DN xác định số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp -> Tạm nộp: kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Tạm nộp thuế TNDN/LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mà pin và nộp thuế + Quyết toán: Căn cứ theo Quyết toán thuế TNDN -> nộp phần thuế còn lại -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp - loaih nghĩa vụ (truy vấn) -> Tích tiền thuế TNDN theo tờ khai quyết toán -> Tiếp tục -> kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Các loại thuế khác: ... -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mã pin và nộp thuế 4. Kiểm tra tình trạng nộp: Tra cứu tình trạng nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN : Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Tờ khai QT thuế TNDN (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận Sau khi nộp tiền thuế thành công: – Nộp trực tiếp: ủy nhiệm, biên lai nộp tiền – Nộp qua mạng, tại các phần mềm tài chính hoặc trang thuedientu (biên lai giao dịch thành công; tra cứu chứng từ nộp tiền Trang thuế điện tử: Đăng nhập -> Nộp thuế -> Tra cứu giấy nộp tiền -> ngày lập từ ngày đến ngày -> Tra cứu -> Hiển thị list danh sách những khoản tiền thuế đã nộp (In và tải về) Lưu ý: Quý 2 dời lịch theo nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNDN

Hạn nộp báo cáo : 30/10/2024 - Còn lại 108 ngày

Xem thêm

Tạm nộp tiền thuế TNDN Qúy 3/2024 - Doanh nghiệp phát sinh thuế phải nộp Qúy

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp phát sinh thuế phải nộp Qúy 2. Mẫu báo cáo - tiền phải nộp: Tạm nộp tiền thuế TNDN Quý 3/2024 3. Cách nộp phổ  biến: - Hàng quý DN căn cứ KQSXKD xác định số tiền thuế tạm nộp, không cần nộp Tờ khai * Nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm:  Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN ... (TT80)” -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Danh mục ngành nghề -> "Tiếp tục" kê khai "Tờ khai QTT Thuế TNDN" + Phụ lục Giao dịch liên kết -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Thuế Thu nhập doanh nghiệp"  -> Tờ khai quyết toán 03/TNDN (TT80/2021) -> QT định kỳ -> Năm 2024 -> Tờ khai lần đầu hay bổ sung - chọn phụ lục kê khai-> Đồng ý -> Điền thông tin tờ khai - phụ lục GDLK -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp - theo Quyết toán: + Tạm nộp: DN xác định số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp -> Tạm nộp: kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Tạm nộp thuế TNDN/LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mà pin và nộp thuế + Quyết toán: Căn cứ theo Quyết toán thuế TNDN -> nộp phần thuế còn lại -> Đăng nhập Thuế điện tử -> Nộp thuế -> chọn ngân hàng nộp - loaih nghĩa vụ (truy vấn) -> Tích tiền thuế TNDN theo tờ khai quyết toán -> Tiếp tục -> kiểm tra thông tin: Loại tiền, tài khoản trích, NHTM ủy nhiệm thu -> Các loại thuế khác: ... -> Hoàn thành -> Ký điện tử, nhập mã pin và nộp thuế 4. Kiểm tra tình trạng nộp: Tra cứu tình trạng nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN : Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Tờ khai QT thuế TNDN (TT80/2021) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận Sau khi nộp tiền thuế thành công: – Nộp trực tiếp: ủy nhiệm, biên lai nộp tiền – Nộp qua mạng, tại các phần mềm tài chính hoặc trang thuedientu (biên lai giao dịch thành công; tra cứu chứng từ nộp tiền Trang thuế điện tử: Đăng nhập -> Nộp thuế -> Tra cứu giấy nộp tiền -> ngày lập từ ngày đến ngày -> Tra cứu -> Hiển thị list danh sách những khoản tiền thuế đã nộp (In và tải về)

Hạn nộp báo cáo : 30/10/2024 - Còn lại 108 ngày

Xem thêm

Báo cáo tài chính - Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh (kết thúc năm tài chính 30/09/2024)

1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh (kết thúc năm tài chính 30/09/2024) 2. Mẫu báo cáo: Bộ báo cáo tài chính đầy đủ: Thông tư 133, 200 Thuyết minh Báo cáo tài chính 3. Cách nộp phổ  biến: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp (tài khoản MST-QL). Cách 1: “Khai thuế” -> “Kê khai trực tuyến” -> chọn Tờ khai: Bộ BCTC thông tư ... -> Kiểm tra "Loại tờ khai" (Chính thức hoặc Bổ sung) -> Kiểm tra "Kỳ kê khai" - Từ ngày ... đến ngày -> "Tiếp tục" kê khai Bộ BCTC: Bảng cân đối kế toán, Kết quả HĐSXKD, lưu chuyển TT -> “Hoàn thành kê khai” -> Ký số và nộp tờ khai. Cách 2: Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trên HTKK và nộp qua Thuế điện tử: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Báo cáo tài chính" -> Bộ BCTC năm: TT200, TT133-> Chọn kỳ tính thuế: năm, từ ngày...đến ngày... - HĐ liên tục hay không? - Phụ lục đính kèm -> Đồng ý -> kê khai Bộ BCTC: Bảng cân đối kế toán, Kết quả HĐSXKD, lưu chuyển TT -> Ghi và kết xuất XML Đăng nhập Trang thuế điện tử -> “Khai thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> “Chọn tệp tờ khai” -> “Ký điện tử”, nhập mã PIN -> "Chấp nhận" * Gửi Thuyết minh BCTC Sau khi Nộp Bộ Báo cáo tài chính thành công, tra cứu (theo hướng dẫn) -> Ở mục kết quả tra cứu: Gửi phụ lục: đính kèm Thuyết minh Báo cáo tài chính => Tệp phụ lục (chọn tệp tờ khai lưu) -> Ký điện tử và Nộp tờ khai 4. Kiểm tra tình trạng nộp - xem kết quả: Đăng nhập Thuế điện tử: "Khai thuế" -> "Tra cứu tờ khai"-> Bộ Báo cáo tài chính (TT...) + "Ngày nộp" -> "Tra cứu": kiểm tra trạng thái thông báo: tiếp nhận, chấp nhận hay không chấp nhận

Hạn nộp báo cáo : 30/10/2024 - Còn lại 108 ngày

Xem thêm

Dánh sách báo cáo thuế đã hết hạn

Danh sách kế toán dịch vụ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x