Câu hỏi 1 :

Các hình thức trả lương cho người lao động:

Câu hỏi 2 :

Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công:

Câu hỏi 3 :

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương, tiền công:

Câu hỏi 4 :

Tiền lương chính bao gồm:

Câu hỏi 5 :

Tiền lương phụ bao gồm:

Câu hỏi 6 :

Các khoản trích theo lương doanh nghiệp chịu?

Câu hỏi 7 :

Các khoản trích theo lương người lao động chịu?

Câu hỏi 8 :

Chi phí lương cho nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, kế toán định khoản:

Câu hỏi 9 :

Chi phí lương cho nhân công sử dụng máy thi công, kế toán định khoản:

Câu hỏi 10 :

Chi phí lương cho nhân viên quản lý phân xưởng, kế toán định khoản:

Câu hỏi 11 :

Chi phí lương cho nhân viên bán hàng, kế toán định khoản:

Câu hỏi 12 :

Chi phí lương cho giám đốc, kế toán định khoản:

Câu hỏi 13 :

Tính khoản bảo hiểm xã hội phải trả thay lương cho công nhân viên khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động:

Câu hỏi 14 :

Khấu trừ vào lương nhân viên khoản tạm ứng sử dụng không hết biết số tiền thực chi là 3.000.000 đồng, số tiền tạm ứng đã nhận là 4.000.000 đồng, kế toán định khoản:

Câu hỏi 15 :

Thuế thu nhập các nhân của công nhân viên, người lao động phải nộp cho nhà nước, ghi: