Câu hỏi 1 :

Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm:

Câu hỏi 2 :

Giá trị hàng tồn kho đem sử dụng cho kinh doanh sẽ được tính vào:

Câu hỏi 3 :

Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm:

Câu hỏi 4 :

Giá trị hàng tồn kho được ghi nhận theo:

Câu hỏi 5 :

Chiếc khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ được tính vào:

Câu hỏi 6 :

Chiếu khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu, dụng cụ được:

Câu hỏi 7 :

Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm các loại chi phí sau:

Câu hỏi 8 :

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, hàng tồn kho phải được :

Câu hỏi 9 :

Hao hụt tự nhiên trong quá trình thu mua vật liệu sẽ làm ảnh hưởng đến:

Câu hỏi 10 :

Hao hụt trong quá trình bảo quản vật liệu tại kho và trong quá trình sử dụng có thể được tính vào:

Câu hỏi 11 :

Khi xuất kho vật liệu cho các phân xưởng, phục vụ nhu cầu sản xuất, cần sử dụng chứng từ:

Câu hỏi 12 :

Khi trả lại vật liệu đã mua do chất lượng kém, doanh nghiệp cần lập các chứng từ:

Câu hỏi 13 :

Nguyên tắc nhất quán áp dụng trong tính giá hàng tồn kho đòi hỏi:

Câu hỏi 14 :

Giá thực tế vật liệu, dụng cụ xuất kho tính theo phương pháp giá hạch luôn trùng khớp với giá thực tế vật liệu dụng cụ xuất kho theo phương pháp

Câu hỏi 15 :

Phương pháp nào sau đây cho giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho cao nhất (trong cùng một điều kiện):