Câu hỏi 1 :

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường hoặc hao hụt kế toán hạch toán: 

Câu hỏi 2 :

Đối với chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, khi phát sinh chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:

Câu hỏi 3 :

Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí nguyên vật liệu sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, ghi:

Câu hỏi 4 :

Trường hợp khi phân bổ chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng cách: 

Câu hỏi 5 :

Cuối kì, khi thực hiện kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm, kế toán kết chuyển số chi phí hợp lí (mức bình thường) để tính vào giá thành của sản phẩm:

Câu hỏi 6 :

Kế toán hạch toán số chi phí nguyên vật liệu vượt mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất: 

Câu hỏi 7 :

Tài khoản 621 phản ánh: 

Câu hỏi 8 :

Chỉ hạch toán vào tài khoản 621 những chi phí nguyên liệu, vật liệu: 

Câu hỏi 9 :

Khi mua nguyên liệu, vật liệu, nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá nguyên liệu, vật liệu: 

Câu hỏi 10 :

Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường có được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ?

Câu hỏi 11 :

Bên Nợ của tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh: 

Câu hỏi 12 :

Chọn phát biểu đúng: Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Câu hỏi 13 :

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi:

Câu hỏi 14 :

Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Câu hỏi 15 :

Trường hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho, ghi: