Câu hỏi 1 :

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ: 

Câu hỏi 2 :

Chọn phát biểu sai: 

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng:

Câu hỏi 3 :

Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: 

Câu hỏi 4 :

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi: 

Câu hỏi 5 :

Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì 

Câu hỏi 6 :

Việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

Câu hỏi 7 :

Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu là

Câu hỏi 8 :

Các khoản doanh thu không ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 

Câu hỏi 9 :

Bên Có của tài khoản 511 phản ánh: 

Câu hỏi 10 :

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có số dư bên nào?

Câu hỏi 11 :

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có mấy tài khoản cấp 2: 

Câu hỏi 12 :

Đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của hàng hóa, ghi:

Câu hỏi 13 :

Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư cho nhiều kỳ, ghi:

Câu hỏi 14 :

Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Câu hỏi 15 :

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp, đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay đã có thuế GTGT, ghi: