Câu hỏi 1 :

Trường hợp nào sau đây thuộc diện không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Câu hỏi 2 :

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là:

Câu hỏi 3 :

Người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm nào trong trường hợp muốn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam và hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam:

Câu hỏi 4 :

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có các thông tin tối thiểu nào:

Câu hỏi 5 :

Số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là:

Câu hỏi 6 :

Trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu:

Câu hỏi 7 :

Những trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu:

Câu hỏi 8 :

 Công ty A mua từ một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng có trị giá 1.000 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, thuế GTGT 10% (hàng trên không thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt). Tổng thuế nhập khẩu và thuế GTGT Công ty A phải nộp là: 

Câu hỏi 9 :

Công thức tính giá FOB:

Câu hỏi 10 :

Công thức tính giá CIF:

Câu hỏi 11 :

Nhập khẩu 2.000 kg nguyên liệu A theo giá CIF là 12.000 đồng/kg, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 2.000 đồng/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 20%. Thuế nhập khẩu phải nộp là:

Câu hỏi 12 :

Có bao nhiêu phương pháp để xác định căn cứ tính thuế của hàng xuất, nhập khẩu?

Câu hỏi 13 :

Công ty A xuất khẩu 30.000 sản phẩm hoàn thành do nhận gia công trực tiếp cho nước ngoài theo điều kiện   FOB   là   3.000  đồng/sản   phẩm,   phí   vận   chuyển  (F)  và  bảo   hiểm   (I)   là  200 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế xuất khẩu 2%. Thuế xuất khẩu phải nộp là:

Câu hỏi 14 :

Công ty B trực tiếp xuất khẩu 25.000 sản phẩm K cho nước ngoài theo điều kiện FOB là 30.000 đồng/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 1.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế xuất khẩu 2%. Thuế xuất khẩu Công ty B phải nộp là:

Câu hỏi 15 :

Quy định về thuế suất thuế nhập khẩu thông thường: