Câu hỏi 1 :

Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh:

Câu hỏi 2 :

Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm,kế toán ghi:

Câu hỏi 3 :

Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr đượcc phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP,SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

Câu hỏi 4 :

Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất,kế toán ghi:

Câu hỏi 5 :

Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh,ghi:

Câu hỏi 6 :

Giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho,ghi:

Câu hỏi 7 :

Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất:

Câu hỏi 8 :

Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:

Câu hỏi 9 :

Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến là DN sản xuất,trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:

Câu hỏi 10 :

Tại Cty thương mại du lịch & vận tải,khi có phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào:

Câu hỏi 11 :

Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi,kế toán đại lý ghi:

Câu hỏi 12 :

Tại cty cổ phần á châu,mua trái phiếu có kỳ hạn 02 năm. Kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

Câu hỏi 13 :

Các chi phí liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:

Câu hỏi 14 :

Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản:

Câu hỏi 15 :

Khoản hoa hồng chi cho đại lý,doanh nghiệp hạch toán vào: