Câu hỏi 1 :

Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào:

Câu hỏi 2 :

Để được ghi nhận là doanh thu, phải thoả mãn điều kiện nào:

Câu hỏi 3 :

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận phải thỏa mãn điều kiện nào:

Câu hỏi 4 :

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), người mua chưa trả tiền, kế toán ghi:

Câu hỏi 5 :

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

Câu hỏi 6 :

Đơn vị bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo phương pháp trực tiếp), người mua đã trả bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

Câu hỏi 7 :

Đơn vị bán hàng trả chậm, trả góp, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (người mua trả một phần bằng tiền mặt để nhận hàng, phải trả lãi cho số hàng trả chậm), kế toán ghi:

Câu hỏi 8 :

Hàng kỳ, đơn vị tính và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp, trả chậm , kế toán ghi:

Câu hỏi 9 :

Đơn vị bán hàng sản phẩm theo phuownhg thức hàng đổi hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá thỏa thuận, kế toán ghi:

Câu hỏi 10 :

Đơn vị dùng thành phẩm để trả lương cho người lao động, kế toán ghi:

Câu hỏi 11 :

Doanh nghiệp dùng thành phẩm để trả thưởng cho người lao động, kế toán ghi:

Câu hỏi 12 :

Đơn vị bán hàng theo phương thức gửi bán , nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:

Câu hỏi 13 :

Đơn vị gửi hàng cho người mua theo hợp đồng kinh tế, người mua chấp nhận trả, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

Câu hỏi 14 :

Đơn vị nhận được quyết định trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi:

Câu hỏi 15 :

Đơn vị nhận được trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi: